Všeobecné podmínky

LICENČNÍ PODMÍNKY
užívání softwarové aplikace FORDESK
obchodní společnosti FORDESK s.r.o.
se sídlem Praha, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 01 834
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 218120
 

1. Preambule

Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace ForDesk (dále jen „Licenční podmínky“) představují smlouvu uzavřenou mezi obchodní společností FORDESK s.r.o., se sídlem Praha, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 01 834, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 218120 (dále jen „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“), která Vás opravňuje k užívání softwarové aplikace ForDesk (dále jen „Smlouva“).

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele www.fordesk.cz a následným potvrzením registrace použitím aktivačního odkazu v emailu, který Vám byl zaslán na Vámi uvedený email v registračním formuláři, uzavíráte Smlouvu, jejíž obsah tvoří tyto Licenční podmínky. Pokud uzavíráte Smlouvu jménem Nabyvatele - právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněni k platnému uzavření Smlouvy. V případě, že nemáte toto oprávnění nebo nesouhlasíte s některými ustanoveními těchto Licenčních podmínek, aktivační odkaz v emailu potvrzujícím registraci nepoužívejte a doručený email smažte, přičemž nesmíte Smlouvu a tyto Licenční podmínky uzavřít a Software jakýmkoliv způsobem užít. Smlouvu lze jménem Nabyvatele uzavřít také na základě ústní nebo písemné dohody s Poskytovatelem a potvrzením souhlasu s těmito Licenčními podmínkami.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE POTVRZENÍM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, ROZUMÍTE JIM A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE PLNĚ VÁZÁNI JEJICH USTANOVENÍMI.

2. Vymezení pojmů

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:
Poskytovatel – Poskytovatelem je strana této Smlouvy, která se zavazuje zajistit za úplatu druhé smluvní straně přístup do softwarové aplikace ForDesk, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě a/nebo těchto Licenčních podmínkách.
Nabyvatel – Nabyvatelem je osoba, které byla na základě Smlouvy včetně těchto Licenčních podmínek uzavřených s Poskytovatelem poskytnuta nebo jinak zpřístupněna (zejména on-line) softwarová aplikace ForDesk, ke které Poskytovatel vykonává autorská práva.
Licenční poplatek – Licenční poplatek je úplata určena na základě ceníku Poskytovatele, jejímž zaplacením Nabyvatel získává právo používat Software v souladu s Licenčními podmínkami po dobu období, na které Nabyvatel získal právo použít Software.
Maintenance – Maintenance je podpora Software, tj. update, upgrade nebo jiné změny Software za účelem odstraňování chyb Software a zajištění kompatibility a interoperability s novými verzemi Software jiných výrobců.
Aut. zák. - Aut.zák. je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

3. Licence

Za předpokladu udělení souhlasu s Licenčními podmínkami, uzavření Smlouvy a řádné úhrady Licenčního poplatku uděluje Poskytovatel Nabyvateli Licenci k užívání Software, a to za dále uvedených podmínek:
a) Licence se sjednává jako licence nevýhradní ve smyslu ust. § 47 odst. 2 Aut. zák.;
b) časový rozsah Licence: sjednané období v případech poskytnutí Software oproti pravidelným opakujícím se platbám;
c) územní rozsah Licence: neomezen;
d) množstevní rozsah Licence: Nabyvatel je oprávněn užívat Software za podmínek uvedených ve Smlouvě, kdy může být množstevní rozsah omezen
- sjednaným počtem jmenných uživatelů, nebo
- sjednaným počtem uživatelů, kteří Software užívají současně, nebo
- kombinací shora uvedených způsobů;
není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, má se za to, že množstevní rozsah Licence byl omezen na jednu licenci.
Nabyvatel není oprávněn:
a) bez výslovného souhlasu Poskytovatel udělit podlicenci, postoupit práva k Software ani Software zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání, a to ani osobě, která s ní tvoří koncern ve smyslu ust. § 66a Obch. zák.;
b) Software rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas;
c) provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny Software popř. jednotlivých počítačových programů v Software Poskytovatele obsažených, a to ani za účelem odstranění vad či zajištění interoperability ve smyslu ust. § 66 Aut. zák., ledaže
Poskytovatel nebude schopen odstranit vady či zajistit interoperabilitu ve lhůtě 90 dnů od doručení písemné žádosti (též e-mailu či faxu) Nabyvatele. Tento článek včetně lhůty se přiměřeně použije rovněž v případech, kdy Nabyvatel bude mít za to, že Software nelze využít v souladu s jeho určením ve smyslu § 66 odst. 1 písm. b) Aut. zák.;
d) vytvářet díla odvozená na základě Software;
e) používat Software způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém je Software Nabyvatelem používán, především v rozporu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví;
f) používat Software ve Zkušební době v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Licenčního poplatku.
Nabyvateli nevznikají uzavřením Smlouvy a udělením Licence žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.

4. Licenční poplatek a platební podmínky

Nabyvatel se zavazuje za užívání Software zaplatit Poskytovateli Licenční poplatek. Nabyvatel je srozuměn s tím, že povinnost platit Licenční poplatek není vázána na faktické využívání Software ze strany Nabyvatele v příslušném předplaceném období ani na rozsahu tohoto využívání.
Zaplacením Licenčního poplatku Nabyvatel získává Licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Software, nikoli vlastnická práva k Software. Licenční poplatek se určuje na základě aktuálního ceníku Poskytovatele zveřejněném na stránkách www.fordesk.cz, podle množstevního rozsahu poskytnuté Licence.
Zaplacením Licenčního poplatku Nabyvateli vznikne právo použít Software v souladu se Smlouvou a/nebo Licenčními podmínkami po dobu období, na které Nabyvatel získal právo použít Software.

Licenční poplatek je splatný na základě faktury s veškerými náležitostmi účetních a daňových dokladů vyžadovanými platnými právními předpisy, zejména zákonem o DPH. Faktury bude Poskytovatel zasílat Nabyvateli elektronickou cestou, nebo poštou na adresu sídla Nabyvatele, příp. na jinou adresu sdělenou Nabyvatelem. Nepodaří-li se však doručit Nabyvateli fakturu zaslanou na adresu sídla společnosti/místa podnikání Nabyvatele, příp. na jinou adresu sdělenou Nabyvatelem, má se za to, že faktura byla Nabyvateli řádně doručena třetím dnem od odeslání zásilky.
V případě dlouhodobého prodlení Nabyvatele s placením Licenčního poplatku je Poskytovatel oprávněn pozastavit Nabyvateli přístup k Software. Dlouhodobým prodlením se pro účely tohoto odstavce Licenčních podmínek rozumí prodlení delší než deset (10) dní. Pozastavením přístupu k Software není dotčena platnost uživatelského jména nebo hesla Nabyvatele. Informace uložené Nabyvatelem do systému Software zůstanou po dobu pozastavení přístupu k Software zachovány, Nabyvatel se však nadále nemůže na svůj účet v rámci Software přihlásit. Přístup k Software bude Nabyvateli opětovně povolen po celkovém uhrazení dlužného Licenčního poplatku.
Nebude-li dlužný Licenční poplatek uhrazen Nabyvatelem do třiceti (30) dní od splatnosti faktury, je Poskytovatel oprávněn účet Nabyvatele v rámci Software smazat, a to i s veškerými daty, které na něj Nabyvatel uložil. Smazáním uživatelského účtu Nabyvatele není dotčena povinnost Nabyvatele uhradit Poskytovateli dlužný Licenční poplatek do dne pozastavení přístupu k Software.

5. Další práva a povinnosti

Nabyvatel je povinen informovat všechny uživatele Software o rozsahu Licence a o tom, že je chráněn autorským právem. Nabyvatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel shromažďoval a užíval technické informace o konfiguraci shromážděné v souvislosti s poskytováním služeb podpory Software. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení Software nebo k poskytnutí služeb customizace Software dle požadavků Nabyvatele a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Nabyvatele třetími osobami.

Nabyvatel bere na vědomí, že Software může obsahovat technické prostředky (Digital Rights Management – DRM), které zabraňují nezákonnému použití Software nebo jeho použití v rozporu s Licencí. Nabyvatel je oprávněn užívat Software pouze osobně, resp. prostřednictvím pověřených osob. Své přístupové údaje k Software je Nabyvatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za veškeré škody, které budou Poskytovateli nebo dalším nabyvatelům Licence zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.
Nabyvatel může převést Licenci a všechny práva z těchto Licenčních podmínek na jiného Nabyvatele jen s předchozím souhlasem Poskytovatele a v případě, pokud nový Nabyvatel výslovně prohlásí, že přebírá všechna práva a povinnosti, které má podle těchto Licenčních podmínek původní Nabyvatel.
Nabyvatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které umožní identifikaci Nabyvatele. Nabyvatel dále souhlasí s tím, aby Poskytovatel svými prostředky kontroloval, zda Nabyvatel používá Software v souladu s ustanoveními těchto Licenčních podmínek. Nabyvatel souhlasí, že po dobu komunikace Software s počítačovými systémy Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů mohou být přenášeny údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Software a ochranu práv Poskytovatele.

6. Ochrana údajů a informací

Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo firma, adresa bydliště nebo sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně též jako „osobní údaje“). Poskytovatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Nabyvateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Poskytovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Poskytovatele souvisejících se Software. Poskytovatel zaručuje Nabyvateli ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy, a to zejm. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Veškeré údaje a informace, které Poskytovatel získá od Nabyvatele v souvislosti s předmětem Smlouvy a/nebo těchto Licenčních podmínek jsou považovány za důvěrné a Poskytovatel se zavazuje je chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena zákonná povinnost Poskytovatele vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy. Údaje o Nabyvateli získané v souvislosti s předmětem Smlouvy a/nebo těchto Licenčních podmínek je Poskytovatel oprávněn použít při dalším technologickém vývoji Software za účelem zvyšování jeho úrovně. Při tom je však povinen respektovat práva a oprávněné zájmy Nabyvatele a může tak činit pouze takovým způsobem, v jehož důsledku nevznikne Nabyvateli újma a kterým současně nebude porušena povinnost Poskytovatele chránit důvěrnost informací týkajících se Nabyvatele.

Nabyvatel je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní Poskytovatele) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Nabyvatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Nabyvatele.

7. Odpovědnost za škodu, omezení ručení

Nabyvatel bere na vědomí, že Software je poskytovaný Poskytovatelem „jak stojí a leží“, bez výslovné nebo implikované záruky jakéhokoliv druhu a v maximální míře dovolené aplikovatelnými zákony, ani Poskytovatel, ani jeho poskytovatelé licencí, ani držitelé autorských práv neposkytují jakékoliv výslovné nebo implikované prohlášení nebo záruky, především ne záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel nebo záruky, že Software neporušuje žádné patenty, autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva třetích stran. Neexistuje žádná záruka ze strany Poskytovatele, ani žádné další strany, že funkce, které obsahuje Software, budou vyhovovat požadavkům Nabyvatele, nebo že provoz Software bude nerušený a bezchybný. Nabyvatel přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr Software pro dosažení jím zamýšlených výsledků a za instalaci, používání a výsledky, které se Software dosáhne.

V maximální míře, jakou dovoluje aplikovatelné právo, v žádném případě nebude Poskytovatel, jeho zaměstnanci nebo jeho poskytovatelé licencí zodpovídat za jakýkoliv ušlý zisk, příjem nebo prodej, nebo za jakoukoliv ztrátu dat, nebo za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží nebo služeb, za majetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, za ztrátu obchodních informací, ani za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné, ekonomické, krycí, trestní, speciální nebo následné škody, jakékoliv zapříčinění, bez ohledu na to, zda vyplynuly ze Smlouvy, úmyslného konání, nedbalosti nebo jiné skutečnosti, zakládající vznik zodpovědnosti, vzniklé používáním nebo nemožností používat Software, a to i v případě, že Poskytovatel nebo jeho poskytovatelé licencí byli uvědomeni o možnosti takovýchto škod. Protože některé státy a některé právní systémy nedovolují vyloučení odpovědnosti, ale mohou dovolovat omezení odpovědnosti, je odpovědnost Poskytovatele, jeho zaměstnanců nebo poskytovatelů licencí omezená do výše ceny, kterou Nabyvatel zaplatil za licenci.

Ustanovení čl. 7 těchto Licenčních podmínek se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele. Poskytovatel svým jménem, jménem svých zaměstnanců a svých poskytovatelů licencí koná za účelem odmítnutí, vyloučení nebo omezení závazků, odpovědnosti a záruk, jak je uvedeno v předchozím odstavci, ale kromě toho za žádným jiným účelem ani v žádných dalších věcech.

Nabyvatel bere na vědomí, že veškeré informace, jejichž zprostředkování je předmětem Smlouvy a Licenčních podmínek, jsou původně pořizovány a přebírány z veřejně dostupných zdrojů třetích osob a mají pouze informativní charakter. Poskytovatel nijak neručí za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost těchto informací. Nabyvatel dále bere na vědomí, že informace o ekonomické situaci, bonitě, finančním zdraví a finanční důvěryhodnosti podnikatelských subjektů jsou vytvářeny na základě vyhodnocení informací získaných z veřejně dostupných zdrojů prostřednictvím vlastních nástrojů analýzy dat. Poskytovatel nijak neručí za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost informací o ekonomické situaci podnikatelských subjektů, které Nabyvateli zprostředkuje.

Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel není provozovatelem veřejných databázích provozovaných třetími osobami a nenese proto žádnou odpovědnost za škody způsobené Nabyvateli výpadky provozu těchto databází, případně jejich nedostupností zapříčiněnou poruchami na straně poskytovatelů internetového připojení.
Nabyvatel je srozuměn s tím, že z důvodu zajištění kvalitních služeb provádí Poskytovatel údržbu systému, během níž může být přístup k Software a databázím dočasně omezen nebo vyloučen. Poskytovatel je povinen zveřejnit včas, zpravidla nejméně tři (3) dny předem informace o době a délce trvání údržby a rozsahu, v jakém budou služby Software po dobu údržby omezeny. Poskytovatel není odpovědný za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména:
- stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami,
- teroristický útok,
- války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení,
- úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy,
- události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.
Poskytovatel neodpovídá za nezávadnost obsahu internetových stránek nebo služeb na nich prezentovaných, na které odkazuje hyperlink umístěný přímo v Software (např. v nápovědě) nebo prostřednictvím Software v jiné části systému Nabyvatele a žádným způsobem se na obsahu těchto internetových stránek nepodílí. Toto ustanovení se neužije na hyperlinky odkazující na internetové stránky Poskytovatele (www.fordesk.cz).

Poskytovatel dále neodpovídá za aktuálnost či provozuschopnost internetových stránek uvedených v předchozím odstavci nebo služeb na nich prezentovaných, s výjimkou vlastních internetových stránek www.fordesk.cz. V případě potřeby je Poskytovatel povinen poskytnout Nabyvateli součinnost nutnou ke zjištění informací o produktech či službách jiných výrobců, které mohou mít vliv na řádnou funkcionalitu Software.

8. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Byla-li Smlouva sjednána na dobu určitou, může ji Nabyvatel prodloužit uhrazením Licenčního poplatku za prodloužení Licence dle ceníku Poskytovatele platného ke dni prodloužení Licence a zveřejněného na stránkách www.fordesk.cz.

Smlouva zaniká rovněž smazáním uživatelského účtu Nabyvatele v rámci Software postupem dle článku 4. těchto Licenčních podmínek. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji každá ze smluvních stran písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Vypoví-li licenční smlouvu Nabyvatel, není Poskytovatel povinen vrátit již uhrazenou a Nabyvatelem nespotřebovanou cenu Software.  Pro doručování výpovědi Smlouvy Nabyvateli platí obdobně ustanovení článku 4. těchto Licenčních podmínek o doručování faktur. Nabyvatel je povinen výpověď Smlouvy zaslat na adresu sídla Poskytovatele uvedenou v obchodním rejstříku.

Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy též odstoupit svým jednostranným prohlášením, poruší-li Nabyvatel závažným způsobem některou z povinností vyplývajících mu ze Smlouvy nebo z těchto Licenčních podmínek, zejména použije-li Software způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou a těmito Licenčními podmínkami nebo s povinnostmi vyplývajícími Nabyvateli z obecně závazných právních předpisů. Odstoupením Smlouva zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení Nabyvateli. Pro doručování odstoupení od Smlouvy Nabyvateli platí obdobně ustanovení článku 4. těchto Licenčních podmínek o doručování faktur.

Je li Nabyvatelem Software spotřebitel a smlouva je uzavírána prostředkem komunikace na dálku, platí nad rámec výše uvedeného následující:

Veškerá prezentace Software umístěná na webu www.fordesk.cz je informativního charakteru.  Obsahuje informace o Software, cenách a délce, po kterou je Nabyvatel Software oprávněn používat (v závislosti na jednotlivých tarifech zveřejněných na webu: www.fordesk.cz/cs/tarify-ceny). Ceny Software dle jednotlivých tarifů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Software zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu: www.fordesk.cz/cs/tarify-ceny. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Licenční smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Poskytovatel nepožaduje poskytnutí zálohy nebo obdobné platby za poskytnutou Licenci.

Zvláštní ustanovení o odstoupení od licenční smlouvy při uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku:

Nabyvatel má právo od licenční smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů ode dne následujícího pod dni uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení může Nabyvatel využít vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem na webových stránkách www.fordesk.cz/formularproodstoupeni. Pokud Nabyvatel použije pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář pro odstoupení, Poskytovatel mu obratem zašle potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od licenční smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Nabyvatel odstoupí od licenční smlouvy, je Poskytovatel povinen vrátit nabyvateli nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které Poskytovatel obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb Poskytovatel použije stejný platební prostředek, který použil Nabyvatel pro provedení počáteční transakce, pokud Nabyvatel výslovně neurčil jinak. V žádném případě Nabyvateli nevzniknou další náklady.

Zvláštní ujednání o právech z vadného plnění spotřebitele:

Práva a povinnosti stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

9. Změny Licenčních podmínek

Poskytovatel je oprávněn Licenční podmínky průběžně novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění novelizovaných Licenčních podmínek, Poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách www.fordesk.cz. Poskytovatel vyrozumí Nabyvatele o novelizaci Licenčních podmínek a o způsobu jejich zveřejnění písemně a to nejpozději patnáct (15) dní před datem účinnosti takové novelizace. Nabyvatel je povinen se s novelizovanými Licenčními podmínkami seznámit. Neprojeví-li Nabyvatel do patnácti (15) dní po doručení sdělení o novelizaci písemně výslovný nesouhlas s novelizovanými Licenčními podmínkami a užívá-li nadále Software, příp. další služby poskytované Poskytovatelem, stává se nové znění Licenčních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci Licenčních podmínek.

10. Závěrečná ujednání

V případě, že Poskytovatel v souvislosti s dodávkou Software nebo samostatně pořídí a dodá Nabyvateli databázi ve smyslu ust. § 88 a násl. Aut. zák., uděluje mu právo na vytěžování a zužitkování databáze v rozsahu vyplývajícímu z účelu Smlouvy. Nestanoví-li Smlouva něco jiného, přiměřeně se použijí pro rozsah tohoto oprávnění, vztahy odpovědnosti a další shora uvedená ustanovení těchto Licenčních podmínek upravující tyto podmínky pro Software.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito Licenčními podmínkami dotčena.

Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, řídí se vztahy ze Smlouvy a/nebo Licenčních podmínek vzniklé českým právem. Nabyvatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.

Licenční podmínky nezakládají na straně Poskytovatele kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Licenčních podmínkách žádné jiné závazky.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Licenčních podmínek je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Licenčních podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.

Změny těchto Licenčních podmínek jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce. Smlouva a tyto Licenční podmínky mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem představují jedinou a úplnou dohodu vztahující se k Software, a plně nahrazují jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se Software.

V Praze dne: 1. ledna 2014

FORDESK s.r.o.

 

TIP - ForDesk
Widgety na dashboardu
Zajímá vás, jaké bude o víkendu počasí? V nastavení widgetu Počasí, si můžete vybrat dvě města, kde můžete počasí sledovat.